Kandidacijski postopek za volitve

PGD SPODNJA POLSKAVA
Spodnja Polskava 106
2331 Pragersko
DŠ: SI77540409
TRR:SI56 6100 0001 0213 186

 

1. KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Kandidacijska komisija PGD Spodnja Polskava je bila imenovana na sestanku Upravnega odbora dne 09.09.2022 ob 2000 uri, in je bila formalno pravno urejena na 1. seji komisije dne, 21.11.2022 v naslednji sestavi:

 1. Marko Teskač, predsednik Kandidacijske komisije
 2. Franc Špec, članica Kandidacijske komisije
 3. Dušan Šuntner, član Kandidacijske komisije

2. ORGANI IN FUNKCIONARJI, ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija, na osnovi  4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilno programskem Zboru članov PGD Spodnja Polskava (v nadaljevanju: Pravilnik o kandidacijskem postopku) razglaša, da zbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Spodnja Polskava:

 1. Za Predsednika PGD Spodnja Polskava – Kandidat za predsednika društva mora izpolnjevati pogoje 8. člena člena Pravilnika o kandidacijskem postopku.
 2. Za Poveljnika PGD Spodnja Polskava – Kandidat za poveljnika društva mora izpolnjevati pogoje iz 9. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku in poglavja F točke 4.40 in 4.41 Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
 3. Predsednika in dva do pet članov Nadzornega odbora – Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo izpolnjevati pogoje iz 11. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku.
 4. Tri člane in dva namestnika člana Disciplinske komisije. Pri izbiri kandidatov morajo predlagatelji upoštevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o kandidacijskem postopku in določa Statut PGD Spodnja Polskava.
 5. Za Člane Upravnega odbora – Na volilnem Zboru članov izvoljeni predsednik in poveljnik društva sta po funkciji tudi člana Upravnega odbora. Kandidati za predsednika društva, do razpisanega roka Kandidacijski komisiji predstavijo program dela za leto 2023-2028, predlagajo kandidata za namestnika predsednika ter člane Upravnega odbora.  Pri izbiri kandidatov morajo kandidati za predsednika upoštevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o kandidacijskem postopku in določa Statut PGD Spodnja Polskava.
 6. Člani Poveljstva – Na volilnem Zboru članov izvoljeni poveljnik društva je po funkciji član Poveljstva, ki vodi delo poveljstva.  Kandidati  za poveljnika društva, do razpisanega roka Kandidacijski komisiji predstavijo program dela za leto 2023-2028, predlagajo kandidata za namestnika poveljnika, kandidata za podpoveljnika, kandidata za pomočnika poveljnika za naprave za zaščito dihal, kandidata za pomočnika poveljnika za radijske zveze, kandidata za pomočnika poveljnika za prvo pomoč, kandidata za orodjarja in glavnega strojnika. Pri izbiri kandidatov morajo kandidati za poveljnika upoštevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o kandidacijskem postopku in določa Statut PGD Spodnja Polskava .

3. MANDATNO OBDOBJE

Mandat funkcionarjev in članov organov PGD Spodnja Polskava je 5 let in traja od izvolitve v letu 2023 do razrešitve v letu 2028

 4. POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE

Kandidat je lahko vsak član PGD Spodnja Polskava, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za posamezno funkcijo. Kandidat mora do 10.01.2023 Kandidacijski komisiji predložiti:

 • pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo funkcijo, za katero kandidira sposobno in vestno izpolnjeval.
 • dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev (izobrazba).
 • podpisano listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo.
 • vizijo in razvoj PGD za mandatno obdobje 2023 – 2028 (dolgoročni)
 • letni načrt izvedbe programa dela PGD;
 • predsednik poda predlog kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora v skladu s tem razpisom in Statutom PGD;
 • poveljnik predlaga kandidata za namestnika poveljnika, podpoveljnike in člane Poveljstva v skladu s tem razpisom, Statutom PGD in Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

5. PREDLAGANJE KANDIDATOV IN IZVOLITVE

Kandidata za predsednika društva in kandidata za poveljnika društva lahko predlagajo skupine najmanj 5 članov PGD Spodnja Polskava, ki imajo volilno pravico.

Kandidata za predsednika Nadzornega odbora in kandidate za člane Nadzornega odbora lahko predlagajo skupine najmanj 5 članov PGD Spodnja Polskava, ki imajo volilno pravico in ali kandidati za predsednika društva in ali kandidati za poveljnika društva.

Kandidate za tri člane in dva namestnika člana Disciplinske komisije lahko predlagajo skupine najmanj 5 članov PGD Spodnja Polskava, ki imajo volilno pravico in ali kandidati za predsednika društva in ali kandidati za poveljnika društva.

Kandidacijska komisija 7 dni pred Volilnim zborom članov PGD Spodnja Polskava na oglasni deski v gasilskem domu objavi listo kandidatov za posamezne funkcije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

6. POSTOPEK IZVOLITVE

Volilni Zbor članov PGD SPODNJA POLSKAVA bo dne, 21.1.2023.

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika PGD Spodnja Polskava in za poveljnika PGD Spodnja Polskava tiste kandidate, ki imajo največjo podporo članstva PGD Spodnja Polskava.

Predsednik PGD Spodnja Polskava, izvoljen na Zboru članov, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika predsednik PGD Spodnja Polskava in ostalih  članov Upravnega odbora.

Poveljnik PGD Spodnja Polskava, izvoljen na Zboru članov, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika poveljnika, kandidata za podpoveljnika, kandidata za pomočnika poveljnika za naprave za zaščito dihal, kandidata za pomočnika poveljnika za radijske zveze, kandidata za pomočnika poveljnika za prvo pomoč, kandidata za orodjarja in  glavnega strojnika.

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate za predsednika in dva do pet člana Nadzornega odbora tiste kandidate, ki so dobili podporo največjega števila članov PGD Spodnja Polskava.

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate za predsednika, dva člana in dva namestnika člana Disciplinske komisije tiste kandidate, ki so dobili podporo največjega števila članov PGD Spodnja Polskava.

VII. OBVESTILO ZA ČLANICE IN ČLANE PGD SPODNJA POLSKAVA

Članice in člani se o poteku kandidiranja in o volitvah v letu 20223 obvesti s posebnim obvestilom na oglasni deski v  gasilskem domu in internetni strani PGD Spodnja Polskava:

 • Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Zboru članov PGD Spodnja Polskava 2023;
 • Razpis kandidacijskega postopka;
 • Pisna izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo;

 Podpisane liste za podporo kandidata za predsednika in kandidata za poveljnika na se oddajo na mail: info@pgd-spodnja-polskava.si ali se pošljejo po pošti na naslov društva z pripisom » kandidacijska komisija«

Da poteka kandidacijski postopek za volite organov PGD Spodnja Polskava se obvesti vse člane z SMS sporočilom.

Pisne kandidacijske liste s podpisanim soglasjem kandidata in najmanj 5 zbranih podpisov podpore je treba posredovati Kandidacijski komisiji na naslov PGD Spodnja Polskava SP. Polskava 106, 2331 Pragersko s »pripisom ne odpiraj-kandidacijska komisija« do 10.01.2023. Kandidatne liste sprejete po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

Na Spodnji Polskavi, 30.12.2022

 

                                                                           Predsednik kandidacijske komisije

                                                                                          Marko Teskač